கேள்வி:

கேள்வி 11: ஸகாத்துல் (ஸதகத்துல்) பித்ர் பற்றி விளக்கம்?

Answer by admin On May 15, 2020

பதில்:

http://ahlulislam.net/nd?nid=59&ahlulislam

உங்கள் கேள்விகளை ( ? ) இங்கே கேட்க்கலாம்.